Lezingen

Lezingen

Lezingen gehouden in de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde.

De Nationale opvoeding door de letteren, 1906

Hoe zoet Horand zond, 1906

De sage van den zwaanridder, 1907

De Germaansche ballade : haar ontstaan en betekenis, 1908

De Legende van Tanhauser, 1909

Wonderen der Germaansche wereld, 1910

De Germanen. Hun oorsprong en optreden in de geschiedenis, 1911

Over den Germaanschen Oorsprong en de ontwikkeling der Gotiek, 1913

De School met schriftelijke leergangen, 1919

De Trojaansche legende in de geschiedenis der Franken, 1920

Tweetalig lager onderwijs voor Brussel en voorsteden, 1920

William Morris : de oud-germaansche heldensage in de Engelsche letteren, 1920

Hulde aan Jan van Beers, ter gelegenheid van de honderdste verjaring van zijn geboortedag, 1921

De Vlamingen en hunne vaderlandsliefde, 1922

Van muziek tot toonkunst", Ridderdom, Kunst en Letteren in de Middeleeuwen, 1923

Ridderdom, kunst en letteren der Middeleeuwen, 1923

Emanuel Hiel herdacht bij de vijf en twintigste verjaring van zijn overlijden, 1924

Goethe's eerste en tweede Faust, 1924

Helgi, een heldenlied uit de Edda, 1924

Onze oudste Germaansche meesterwerken, 1926

"Oud-Germaansche schriften. Waar ze zijn en wat er in den loop der eeuwen meê gebeurde", 1926)

President Wilson als opvoeder in zijne 'War-Addresses', 1926

Vlaamsche Schrijvers na 1830, reizigers naar het Noorden, 1927

Vlaanderen en Normandië in vroegere tijden en thans, 1927

Reisbrieven uit Dietschland en Denemark 1859, 1927)

Het gebruik van je, jij, jou, jullie in Vlaamsche tooneelstukken, 1928

Vertelsels uit de Congoleesche folklore - de fabel van Kabundji, 1929

Taal- en woordkunst in het Germaansche heldendicht, 1930

Van de Vlaamsche kust tot de Noorsche fjorden, 1931

Reisbrieven uit Dietschland en Denemark, 1931

Vlaamsche schrijvers na 1830 - brieven uit Duitschland en Denemarken, 1931

Goethe : zijn leven en werk, beschouwd door Emil Ludwig, 1932

Schrijf weer Nederlandsch naar aanleiding van het onlangs verschenen boek Taalschut van Dr. Ch.F. Haje, 1932

De Vlaamsche letterkundigen en het "Modern Woordenboek", 1932

Richard Wagner (bij gelegenheid van de 50e verjaring van zijn afsterven), 1933

Vlaanderen en Bourgondië - reisindrukken, Vlaamse Kunst in Frankrijk, 1933

Leven en werk van Isidoor Teirlinck, 1935