Artikels verschenen in Handelsblad van Antwerpen


Artikels verschenen voor het uitbreken van WO I waren ondertekend met "Joost" en deze na de oorlog met "Wattez"

1910

 • Frederik Van Eeden over Vondel - nr 47, 26-27 februari 
 • Ontaarding. Friedrich Halm : De kampvechter van Ravenna, drama 
 • Vruchten van ontaarding, nr 71, 26-27 maart, uit het intieme leven van Peter Benoit 
 • Het lied in de liederavonden - nr 77, 2-3 april
 • Heer en bedelaar, eene vervelende geschiedenis, nr 89, 16-17 april 
 • Over vrijheid, recht en dies meer. Nr 95, 23-24 april (recht op onderwijs in eigen taal) 
 • Als de zon door de wolken schiet. Nr 101, 30 april-1 mei 
 • Na de vertooning van Elckerlyc, Nr 106, 7-8 mei
 • Een artikel van weelde, nr 112, 14-15 mei (de noodzaak van een Vlaamse Hogeschool) 
 • Vlaamsche Congressen te Antwerpen in september, nr 118, 21-22 mei
 • Nu dat de kiezing voorbij is, nr 124, 28-29 mei -Blauwvoet Van Cauwelaert in de kamer
 • Vondel herleeft .... In Vlaanderen. Nr 130, 4-5 juni : drie treurspelen - Prof Heremans
 • Het klokkenspel in Vlaanderen. Nr 136, 11-12 juni
 • Over eerbiedwaardige dingen. Nr 142, 18-19 juni -Meer eerbied voor onze taal.
 • Is Antwerpen een Vlaamsche op eene cosmopolitische stad ? Nr 148, 25-26 juni
 • Onze vorsten en onze schrijvers. Nr 160, 9-10 juli (Hugo Verriest sprak in aanwezigheid van...)
 • Edele vermaken en genoegens. Nr 166, 16-17 juli - Hildebrand, Camera Obscura
 • Nationale feesten. Nr 171, 23-24 juli - Vergeten we 11 juli niet.
 • Op de tentoonstelling van oude Vlaamsche kunst te Brussel, nr 177, 30-31 juli
 • De Vlaamsche pers en de Vlamingen, nr 183, 6-7 aug, Lees Vlaamse ipv Fransche kranten
 • Aan de blonde Vlaamsche kunst. Een vacantiepraatje, nr 189, 13-14 augustus
 • Slavische congressen te Sofia, nr 193, 20-21 augustus, Slavische schrijvers en geneesheren
 • Onze zeekunst vroeger en nu. De Familie Kaeckebroeck , nr 217, 17-18 september
 • Congressen en nog congressen:een nieuw tijdperk in de VL. Beweging, nr 223, 24-25 sept
 • Eerbied voor de wet, de taal en voor het volk, nr 229, 1-2 oktober
 • Overwonnen volkeren, De Vlamingen: een overwonnen volk ? Nr 235, 8-9 oktober
 • Rasbewust tegenstrevers en onbewuste Vlamingen, debat Meert-Hardijns, nr 241, 15-16 oktober
 • De Duische keizer te Brussel, De verdienste van Willem II, nr 247, 22-23 oktober
 • De bouwvallen van de abdij van Villers, nr 253, 29-30 oktober
 • Na het bezoek van de Duitsche keizer, de sympathie van W II voor het Vlaamse volk, nr 258, 5-6 november
 • Emile Vandevelde en de Vlaamsche beweging, zijn voordr te München, nr 264, 11-12 november
 • Hoe men in België de Vlaamsche letteren ondersteunt. Boekenaankoop, nr 270, 19-20 november
 • Goede trouw en kwade trouw, de volkstelling, een eerlijke zaak ? Nr 277, 26-27 november
 • De Vlamingen en de Vlaamsche pers, koop Vlaamsche dagbladen, nr 283, 3-4 december
 • De strijd voor eene Vlaamsche Hoogeschool, nr 289, 10-11 december
 • Tolstoj en het Tolstojisme, Tolstoj een vredesapostel, nr 295, 17-18 december
 • Blijde hoop, hulde aan de ijveraars van de Vlaamse zaak., nr 301, 24-25 december

1911

 • Maeterlinck en de Vlamingen, hoe een Vlaamshatend blad polemiek voert, nr 6, 7-8 januari
 • Over vrijheid en waarheid, recht en voorrecht... een antwoord aan de Vlaamshaters, nr 12, 14-15 januari
 • Verhaeren en Lemonnier. Nog modellen van ontaarding. Nr 18, 21-22 januari
 • Hoe men Vlamingen behandelt. De taalvrijheid voor de Vlaming, (landbouw), nr 24, 28-29 januari
 • Talen en volkeren in Frankrijk. Nr 30, 4-5 februari
 • Haat maakt blind. Engelse aanvallen tegen Willen II, nr 36, 11-12 februari
 • De lof der leugen, Het Fransch in België en in America, nr 42, 18-19 februari
 • In ons middelbaar onderwijs. Waar en hoe vormt men regenten en regentessen,nr 48, 25-26 februari
 • Uitroeiingspolitiek. Hoe en door wie wordt ze ingevoerd. Germaansch element uitroeien, nr 53, 4-5 maart
 • Voor de Buysse-viering. Hoe C Buysse de Vlamingen, hunne taal en streven bemint, nr 59;11-12 maart
 • Vrijheid en gelijkheid. Verschil tusschen moeten en mogen, Waarom een VL Hoogeschool, nr 65, 18-19 maart
 • Maurice Wilmotte en de Vl. Hoogeschool, een match in het Brussels gerechtshof, nr 71, 1-2 april
 • Volksvertooningen in de Vlaamsche opera. Groote kunst voor 't volk, nr 77, 1-2 april
 • Een Waalsche vuurberg, Jules Destree valt uit tegen de Vlamingen. Nr 83, 8-9 april
 • Verrijzenis, een voorbeeld in de geschiedenis. De Duitsche eenmaking onder Bismarck, nr 89, 15-16 april
 • Teleurstellingen, het lezen van romans, De naturalistische letterkunde, opgedirkte leugens, nr 95, 22-23 april
 • Beroerde toestanden, De democratiseringsplannen van Jean Jaures in Frankrijk, nr 101, 29-30 april
 • Meiloover, In de wonderschoone maand mei, nr 107, 6-7 mei
 • De politiek der versmelting. Een nieuw soort smeltovens. Versmelting tussen twee rassen. nr 113, 13-14 mei
 • Te veel liefde. President Fallieres te Brussel, De Franse president op bezoek, nr 119, 20-21 mei
 • Rassenstrijd, klassenstrijd, taalstrijd of kultuurstrijd. Tegen wie wordt de strijd gevoed, nr 124, 27-28 mei
 • De Vlamingen, hun land en hunne kultuur. Nr 130, 3-4 juni
 • Noren en Normandiërs; Hoe en door wie het hertogdom Normandië gesticht werd, nr 136, 10-11 juni
 • Over "parlement" "parmementarism" en "courteoisie" in en om de wetgevende kamer, nr 142, 17-18 juni
 • Nederlandsch of Vlaamsch ? Onze politieke taalgeleerde, nr 148, 24-25 juni
 • Hendrik Conscience en de hooger kultuur der Vlamingen. Conscience als strijder, nr 154, 1-2 juli
 • Weerstandsvermogen. Hoedanigheid en gebreken van een goed leger. Nr 160, 9 juli
 • Een schrift voor tweeduizend jaar. De "Germania" van den Romein Tacitus, nr 166, 15-16 juli.
 • Naklanken van het feest te Gent. Wij willen een Vlaamsche hoogeschool, nr 171, 22-23 juli
 • Hoe de dingen schijnen en wat ze zijn. Schijnen is niet altijd waarheid. Het Frans, een wereldtaal ? Nr 177, 29-30 juli
 • Een woordenboek voor de landbouwer. Wat ons nog in Vlaanderen ontbreekt., nr 183, 5-6 augustus
 • Jemappes 5 november 1792, De Waalse herdenking van de Franse overwinning aldaar. Nr 189, 12-13 augustus
 • Jef Denijn in Engeland. Vlaanderen en zijn Kunst, De Engelschen en het klokkenspel, nr 194, 19-20 augustus
 • Spreek uw taal in de aloude Brabantsche hoofdstad, nr 200, 26-27 augustus
 • Grieksch en latijn in Frankrijk. Een bond voor de "Culture Française", nr 206, 2-3 september
 • Onderwijs en volk in Russich Polen. Hoe men een volk uitdelgt. Nr 212, 9-10 september
 • Nog over Het Poolsche volk, De Russische school wordt door de Polen verlaten. Nr 218, 16-17 september
 • Rondom den Gallische haan te Jemappes, "Eene Fransche betooging", 224, 23-24 september
 • Een volk dat zich zelf helpt. Licht daagt in de duisternis? Het onderwijs in Russisch Polen, nr 230, 30 september
 • De volksoptelling te Brussel. Hoe zij geschiedde. Nr 236, 7-8 oktober
 • Krokodilletranen, een rhapsodie van onzen tijd. De Walen en het Duitse gevaar. nr 249, 21-22 oktober
 • Wat men te Bergen en te Jemappes zeide. Het congres der Amitiés françaises te Bergen, nr 255, 27-28 oktober
 • Prof Kurth en de Vlaamsche taalstrijd in het Brusselsche gerechtshof. Nr 260, 4-5 november
 • De nationale strijd der Vlamingen in vroeger eeuwen. Onze geschiedschrijver en de Vl. Hoogeschool, nr 266, 11-12 nov.
 • Meester E. Picard en de V laamsche beweging. De voordracht der jonge balie te Brussel, nr 272, 18-19 november
 • Op zoek naar vreugde. Waar vreugde niet te vinden is, nr 278, 25-26 november
 • Waalsche hoogleeraren over onzen taalstrijd. Prof. Couson in het Brusselsche gerechtshof. Nr 284, 2-3 december
 • Het vraagstuk der talen in het gerechtshof te Brussel. Voordrachten. Nr 290,9-10 december
 • Onnatuurlijke geschiedenis en Vlaamsche Beweging. Over eene eigenaardige diersoort.. Nr 296, 16-17 december
 • Een Vlaamsche Kerstzang. De Vlamingen vol goede wil voor anderen, voor zichzelf : geen wil. Nr 302, 23-24 dec.
 • Van Kerstdag tot Driekoningen. Moderne stadsleven en oude tradities. Nr 3°07, 30-31 december

1912

 • Ras, taal en natie. Volkeren zonder land en volkeren die hun land willen veroveren. Nr 5, 6-7 januari
 • Een mirakelspel te Londen. Een Vlaamsche legende heeft daarvoor de stof geleverd. Sproke van Beatrijs. Nr 11, 13-14 januari
 • Indrukken van de dag. Een zonderlinge toestand. Taalwetten worden niet nageleefd. Nr 17, 20-21 januari
 • Nood en drang. Uit de volksoptelling. Ons Belgisch onderwijs. Nr 24, 27-28 januari
 • Een Frankrijk dat nooit bestaan heeft. Hoe soms de geschiedenis geschreven wordt. Nr 30, 3-4 februari
 • Van den man en zijn brugjes. Een vernuftige uitvinding.Walen: brugjesmannen naar het land van welvaart. Nr 36, 10-11 feb
 • Onze naburen van Oost en Zuid. De houding van zekere Fransche pers in ons land. Nr 42, 17-18 februari
 • Edelman en dorper. Een aristocratisch volk. Flamandus rustiusc en flamandus urbanus. Nr 47, 24-25 februari
 • Historische drogredenen en onwaarheden. Taalgrens en politiek grens. Nr 5", 2-3 maart
 • Twee anti-flaminganten te Herstal. De gebeurtenis op een Waalsche meeting. Nr 59, 9-10 maart.
 • De vervlaamsching der Gentsche hoogeschool en aanstaande kiezingen, Een wensch. Nr 65,16-17 maart
 • Virginie Loveling. Huldebetoon aan Vlaamsche kunstenaars. Nr 71-23-24 maart
 • Op reis door B elgië. Reisindrukken van V laamsche schrijvers : Abraham Hans, nr 77, 30-31 maart
 • Conscience en de Vlaamsche kultuurstrijd. Drie Vlaamsche daden. Nr 83, 6-7 april
 • Hendrik Conscience en zijn werk. Nr 89, 13-14 april
 • Waalsche heethoofden in Elzas-Lotharingen. Eene verovering per fiets. Nr 95, 20-21 april
 • Zelfoverschatting. Een schaduwzijde van "patriotism". La victoire des vaincus-Dumont-Wilden. Nr 101, 27-28 april
 • Het huldebetoon voor Virginie Loveling te Gent. Nr 107, 4-5 mei
 • Duitsche toonkunst in België. Het Wagnerfestival te Brussel. Nr 113, 11-12 mei
 • Nader, mijn God, bij u. Toen de "Titanic verging. Nr 118, 18-19 mei
 • Wachter, wat is er van de nacht ? Vlaamse eisen worden niet ingewilligd. Nr 124, 25-26 mei
 • Onze dichters hertdacht, Emanuel Hiel. Nr 130, 1-2 juni
 • Het land van Vlamingen en Walen. De beteekenis van België in Europa.
 • En nu Vlamingen, aan 't werk voor uw nationaal bestaan. Nr 143, 22-23 juni
 • Het noorden en het zuiden. Een boekje over rassen en volkeren. Germaner och Latiner. Nr 155, 29-30 juni
 • Een boek over Conscience. Mijn herinneringen aan Conscience door A.C. Van der Cruyssen. Nr 161, 6-7 juli
 • De Vlaamsche Beweging in de jaren veertig. Nr 173, 20-21 juli
 • Van den os op den ezel. Over de scheiding en zulke dingen. Separatisme in België. Nr 179, 27-28 juli
 • Vlaamsche strijd en Vlaamsch werk. Nr 185, 3-4 augustus
 • Feest- en strijdklanken. De Conscience-dagen te Antwerpen. Nr 191, 10-11 augustus
 • Edmond Picard over Conscience. Nr 198, 17-18 augustus
 • De beteekenis van een beeld. Na het feestvieren. Nr 202, 24-25 augustus
 • Zaaiers van onkruid en kwade profeten. Jules Destree : Open brief aan de koning. Nr 208, 31 aug-1 sep
 • Eentaligheid, tweetaligheid, meertaligheid, veeltaligheid. Het vraagstuk der talen. Nr 214, 7-8 september
 • De Parsifal-vaag in Duitsland. Pasifal : in het publiek domein ? Nr 220, 14-15 september
 • Dokter Isidoor Bauwens. Nr 228, 21-22 september
 • Het Vlaamsche lied in Fransch-Vlaanderen. Nr 232, 28-29 september
 • Het Vlaamsche lied in Fransch-Vlaanderen. Nr 238, 5-6 oktober
 • Snoevers en "barbaren". Belgische gapers en gallische snoeverij. Nr 244, 12-13 oktober.
 • In de jonge jaren van ons Belgisch bestaan. N og iets over den Leeuw van Waterloo. Nr 250, 21-22 oktober
 • Pieter De Decker, een flinke verdediger van ons volksrecht in 1840. nr 256, 26-27 oktober
 • Hippoliet Meert. Een flinke verdediger van ons volksrecht in 1913. nr 261, 2-3 november
 • "Een Wereldje" Waarheid en leven in letterkunde. Nr 267, 9-10 november
 • De Vlaamsche herleving na 1840. Het werk der Vlaamsche strijders draagt vruchten. Nr 273, 16-17 november
 • De val van het Osmanische Rijk. Een eeuwenlange strijd. Nr 279, 23-24 november
 • Speldeprikken en degenstooten. Onze taal in de kamer. Nr 285, 30 november 1 december
 • Belgische burgens. Een boekje over "La bourgeoisie Belge depuis 1830". H. Carton de Wiart. Nr 292, 7-8 december
 • Ernest Van Dijck. Het huldebetoon van 10 dcember 1912. nr 297, 14-15 december
 • Als Kerstdag nadert. Onze Kerstdag en onze Vlaamsche strijd. Nr 303, 21-22 december
 • Ecce iterum Prof. Wilmotte. Een vademecum voor Franchelaars. Nr 308, 28-29 december.
 • Hendrik Conscience 1812-1912

1913

 • Van soldaten, legers, oorlog en nog meer. Een vlugschrift over België 's onafhankelijkheid , Nr. 3, 4-5 januari
 • De ziel van het noorden. Een Fransch boekje over dit onderwerk. Nr 9, 11-12 januari, L'ame du Nord: Bruno Destrée
 • Groot flaters .. Of kruiperij. In de Fransche kamer over de tentoonstelling te Gent, Nr 15, 18-19 januari
 • Zij wilden was was rechte... maar...! De Vlaamsche stoet te Brussel. Nr 212, 25-26 januari
 • De mannen van het misverstand: De wereldtentoonstelling te Gent. Nr 27, 1-2 februari
 • Ras en midden; Nieuwe Ansjo...vis ? Ansiaux: La suprématie de la langue Française en Belgique. Nr 32, 8-9 februari
 • Vaderlandsliefde. Een belangrijke voordracht van Van Roy. Nr 38, 15-16 februari
 • België en Duitschland. Nog over het boek van Integer : Belgique et Allemagne. Nr 44, 22-23 februari
 • Onze taaltoestanden. Cosmopolitism, tweetaligheid, eentaligheid. Nr 56, 8-9 maart
 • Wetenschap is goed. Nationaliteit is beter. Over toestanden door vreemde geleerden beoordeeld. Nr 62, 15-16 maart
 • Soldaten voor het vaderland. Ons volk lijdt in stilte. Taaltoestanden in het Belgisch leger. Nr 68, 22-23 maart
 • Langs donkere en "lichtende" wegen.Landschappen en poëzie. Naar lichtende wegen:Richard De Cneudt. Nr 76, 29-30 maart
 • Een juk op de schouders van ons volk. Bij een oude kennis. Vlaanderen is nog steeds niet ontvoogd. Nr 80, 5-6 april
 • Een beroemde Zweed. Sven Hdin aan zijne landgenooten. ; Ett vorningsord : Sven Hedin. Nr 86, 12-13 april
 • Zweden en Rusland. Nog over het schrift van Sven Hedin. Nr 92, 19-20 april
 • Een reisje met den bloktrein. Van Brussel naar Antwerpen per spoor i zeven uren. Nr 92, 19-20 apil
 • Geen Vlaamsch, geene centen ! Een wachtwoord voor de Vlamingen. Nr 103, 3-4 mei
 • Tusschen Duitschland en Frankrijk. Onze moeilijke toestand in Frankrijk. Nr 109, 10-11 mei
 • De geschiedenis van een "oude koei" wat ze waard is voor sommige mensen. De herdenking Guldensporenslag te Antwerpen, nr 121, 24-25 mei
 • Meibloemen. Natuur- en woordkunst. Nr 127, 31 mei - 1 juni
 • De "oude koei wordt jong. De herdenking van de Guldensporenslag. Nr 133, 7-8 juni
 • Een praatje over onze toestanden. V laamsche legerwet en andere dingen. Nr 139, 14-15 juni
 • Natuurlijk leven. De "trek" naar de groote steden. Nr 145, 21-22 juni
 • Zonderlinge Vaderlandsliefde. Menschen die de V laamsgezinden tot de orde roepen. Mr Willemotte. Nr 151, 28-29 juni
 • Fansche vriendschap. Het werk der "Amities Françaises". Nr 157, 5-6 juli
 • Hunne hoffelijkheid. Menschen die altijd van hoffelijkheid spreken. (sommige Waalse kranten) nr 163, 12-13 juli
 • t Gevaar is groot en dringend, de nood in de stad van Leie en Schelde. Burgemeester Braun verbiedt Vlaamse. betogingen. Nr 169, 19-20 juli
 • Frankiljonse grootspraak. Nog uit "Les marches de l' est. (het annexatietijdschrift en Vlaanderen) nr 175, 26-27 juni
 • Hugo Verriest. Het feest te Ingoyhem. Nr 181, 2-3 augustus
 • Scholen en prijsboeken. De prijsuitdeelingen. Nr 187, 9-10 augustus
 • Vijanden van het Vlaamsch-zijn. Het geval Braun. Nr 192, 16-17 augustus
 • Beschaafde Nederlandsche uitspraak, een nieuwe vereniging. Nr 198, 23-24 augustus
 • Op wandel hier en daar. Vreemdeling in Vlaanderen. Altijd maar voort verfranschen. Nr 204, 30-31 augustus
 • Rarekiek. Een nieuwe kijkkast voor een Vlaamsche kermis. De Vl. grieven. Chamber of Horror ? Nr 210, 6-7 september
 • Onze broeders de Walen. Waalsche prikkelbaarheid ofte "susceptibilites Wallonnes". Nr 216, 13-14 september
 • Aan de Vlaamsche kust. Aan het einde van het badseizoen. Nr 222, 20-21 september
 • De volkerenslag bij Leipzig, october 1813. nr 223, 27-28 september
 • Vlaamsche zegedagen te gent. Concerten en congressen. Nr 234, 4-5 oktober
 • De heer Edmond Carton de Wiart en de V laamsche Beweging. Nr 240, 11-12 oktober
 • Een "kleine vergissing" op de post. "Exagerations Flamandes". Nr 246, 18-19 oktober
 • Waalsch hanengekraai. Kikeriki van Emile Buisset. Nr 252, 25-26 oktober
 • Nog het Buisset-getjilp. Taalvrijheid voor de Walen, taalverdrukking voor de Vlamingen. Nr 257, 31 okt-1 november
 • De "voertaal van het onderwijs. Ter gelegenheid van de bespreking van de schoolwet. Nr 213, 8-9 november
 • "Vooruit" en de Vlaamsche Beweging. Huysman contra Anseele. Nr 269, 15-16 november
 • Bij de Waalsche broeders. In de statie te Verviers. Hoe de wet wordt geschonden. Nr 275, 22-23 november
 • Het geval te Verviers. Bij onze Vlaamshce treinwachters. Nr 281, 6-7 december
 • Hugo Verriest te Brussel. Nr 281, 6-7 december
 • Een onverkwikkelijke zaak. V laamsche vragen en bestuurlijke antwoorden. Nr 293, 13-14 december
 • Onze oude Vlaamsche kerstliederen. Nr 299, 20-21 december
 • Parsifal Wagner. Nr 304, 27-28 december

1914

 • De geest van het Dietschdom. Dietschdom en Duitschdom, nr 2, 3-4 januari
 • Professorale minnebrieven. Prof Wilmotte aan prof Doutrepont en weederkeerig. Nr 8, 10-11 januari
 • Onze tegenstrevers, soorten van tegenstrevers. De tegenstrevers van de Vlaamsche zaak. Nr 14, 17-18 januari
 • Een blz uit de kunstgeschiedenis. Humanism en renaissance. Nr 20, 24-25 januari
 • Doof of dood voor hun volk ? De fransche veroveringspolitiek : la pénétration pacifique. Nr 26, 31 jan - 1 februari
 • Een "zwart boek". Zo wat een halve eeuw geleden. Le livre noir de 1866:Demophile. Nr 32, 7-8 februari
 • Een boek van Maurits Josson : De eeuwenoude vijand van Vlaanderen en Wallonië. Nr 38, 14-15 februari
 • Keizer Karel de Groote. Groote plechtigheden te Aken. Nr 44, 21-22 februari
 • Zweden en Vlamingen - een vergelijking. Nr 49, 28 feb - 1 maart
 • Woorden die men moet onthouden. Vlaamse wetsontwerpen worden weggestemd. Nr 55, 7-8 maart
 • De kultuur van het oude Vlaanderen. Vlaanderens eereplaats in de geschiedenis der muziek. Nr 61, 14-15 maart
 • Een volk, een taal. Zo wil het de natuur. Nr 67,21-22 maart
 • Goede en kwade indrukken bij het lezen van de Geschiedenis van Vlaanderen; Jan Te Winkel. Nr 73; 28-29 maart
 • Landstaal en moedertaal. Nr 79, 4-5 april
 • Eene Vlaamsche overwinning. La fédération des professeurs wordt tweetalig. Nr 85, 11-12 april
 • Paschen aan de zeekust in Vlaanderen. Nr 91, 18-19 april
 • Wereldtentoonstelling te Gent. Nr 97, 25-26 april
 • Hoe wij "bestuurd" en "gestuurd" worden. Nr 103, 2-3 mei
 • Moet het Vlaamsche volk Fransch leeren ? Nr 109, 9-10 mei
 • De strijd tegen de Vlaamsche kunst. Nr 115, 16-17 mei
 • Vreemde talen in 't lager onderwijs. Gustaaf Segers : de moedertaal en de tweede taal in deL.S. nr 120, 23-24 mei
 • Middeleeuwsche taaltoestanden in Vlaanderen. Leonard Willems en Pater Stracke. Nr 127, 30-31 mei
 • Nog over de Middeleeuwse taaltoestanden in Vlaanderen. Nr 133, 6-7 juni
 • Treindienst, vertaaldienst en tweetaligheid. Het lesje van den franschman. Nr 139, 123-14 juni
 • Broeiende onweders in de leeraarswereld. La fédérations wordt Verbond der leeraars...Nr 145, 20-21 juni
 • Onze taaltoestanden in vroeger eeuwen. Nr 151, 27-28 juni
 • Drijver en overdrijvers, blinden, kritiekers en middelmatisten. Wagner's Parsifal. Nr 157, 4-5 juli1914
 • Van Sporen en ontsporen op de weg der Vlaamsche wetten. Nr 163, 11-12 juli
 • Van Joost. Antwoord op 2 brieven. Wagner's Parsifal. Nr 169, 18-19 juli
 • Nog over Leo Van Puyvelde's boek Schilderkunst en tooneelvertoningen op het einde van de Middeleeuwen. Nr 181, 1-2 augustus
 • Vlaamsche plicht. De Vlaamsche leeuw tegen de Duitse adelaar. Nr 193, 13 augustus

Na de oorlog

1919

 • President Poincarè gaf ons twee cultuurlessen., 4 augustus
 • Fransche schrijvers over Vlaanderen. Nr 213, 11 augustus
 • Ontwikkelde Fransche en Belgische Franschelaars. Vl-Waalse twisten in Parijs in 1917. nr 219, 18 augustus
 • Johannes Joergenson : Luvslögen og Lussenhed. - Vita Vera. Nr 226, 25 augustus
 • Hoe men de taal van een volk ten onder brengt. (Romeinen - Keltisch). Nr 233, 1 september
 • Goede Belgen - ter gelegenheid van een referendum. De taaltoestanden te Ronse. Nr 240-8 september
 • In welke taal schreven onze geleerden in vroeger eeuwen - Simon Stevin. Nr 247, 15 september
 • In welke taal schreven onze geleerden in vroeger eeuwen - J.B Van Helmont en Jan Palfijn. Nr 26, 29 september
 • De taal en de letterkunde van een klein volk. De Vlaamsche zaak, een rechtvaardige zaak.
 • Wie de taal beschaafd leert spreken, werkt aan zijn opvoeding. De Vl spreken teveel dialect. Nr 275, 13 oktober
 • Over onze mekanieke beschaving. De bioscoop : leerschool van het kwaad. Nr 282, 20 oktober
 • De beschaving door de kunstgeschiedenis. In de school haat voor den oorlog kweken. Nr 289, 27 oktober
 • "Maandagpraatje"-De Franstalige professoren Counson en Fuereson tegen de Vl Hoogeschool. Nr 296, 3 november
 • "Maandagpraatje"-De Vlamingen : Flamands de coeur ? Nr 303, 10 november
 • Hunne vrijheid. Franskiljons : de vrijheid van meester te zijn. Nr 317, 24 november
 • Een blz onpartijdgie geschiedenis. De Franse expasiepolitiek. Nr 324, 1 december
 • Het vaderland in gevaar. La Nation : 20 volksvertegenwoordigers kennen geen frans. Nr 331, 8 december
 • Wat onze jongens aan bet front deden. De Belgische school met leergangen door middel van briefwisseling. Nr 338, 345 15 en 22 december
 • De geschiedenis van 'n commisie ....tusschen andere commissies. Nr 352, 29 december

1920

 • Over almanakken en uurwerken, nr 4, 5 januari
 • Nog een woordje over commissies. Comm. De Broqueville in Le Haver wou gelijkheid tussen Vl. en Walen. Nr 11, 12 januari
 • Het Koninklijk Vlaamsch conservatorium te Antwerpen, slecht behuisd. Nr 16, 19 januari
 • Moeder Vlaanderen. Nr 23, 26 januari
 • Over muziek en koorgezang. Het nat. Ukrainisch koor te Antwerpen. Nr 30, 2 februari
 • Over vrijheid en beleefdheid. Geen Frans spreken uit beleefdheid. Nr 27, 9 februari
 • Eendracht door gelijkheid van rechten. Het Vlaams in de kamer: un crime. Nr 51, 23 februari
 • Het zesde eeuwfeest van Dante Alighieri. Nr 58, 1 maart
 • Een die 't masker afwerpt, vrijwillig of ... uit onzoozelheid. La Gazette: extirper le culte du néerlandais. Nr 65, 8 maart
 • Nog over Dante Alighieri. De voordracht van J Persijn over de Divina Commedia. Nr 72, 15 maart
 • Wie waren "separatieste" ofte "scheurmakers"? Wie beledigt voortduren Vlamingen ? Nr 79, 22 maart
 • In het paradijs van Dante. Nr 86, 29 maart
 • Edward Douwes Dekker (1820-1887). Nr 93, 6 april
 • De Vlamingen en de vrijheid. De vrijheid van de huisvader. Nr 99, 12 april
 • De "legende aurea" : Jacobus Voraigne. Nr 106, 19 april
 • Nog over vrijheid. Alle vrijheid voor de Walen, dwang voor de Vlamingen. Nr 113, 26 april
 • De gulden legende en de kunst der Middeleeuwen. Jacobus Voraigne. Nr 120, 3 mei
 • Orlando Lassus (1520-1595). Nr 127, 10 mei
 • De schilderkunst op glas. Geschilderde ramen. Nr 140, 23-24 mei
 • Van Cauwelaert spreekt .... "hollands" in de kamer. Nr 147, 31 mei
 • Keert tot de natuur terug. Nr 154, 7 juni
 • Hoe lang zal 't nog duren ? De Vlamingen eisen een hogeschool. Nr 161, 14 juni
 • Onze taal en ons taalgebied in België. Wijn willen Vlaanderen Vlaamsch houden. Nr 168, 21 juni
 • De taal der Vlamingen te Brussel. Enquête sur l'emploi des langues dans l'agglomération bruxelloise. Nr 175, 28 juni
 • Op de plechtige vergadering in de Kon Vlaamsche Academie. Staatsmin. Helleputte. 18 md na den oorlog. Levensduurte. Nr 182, 5 juli
 • De slag der Gulden Sporen. Zijn betekenis. Nr 189, 12 juli
 • Wat er met Vlaanderen gebeurde na d slag. Nr 196, 19 juli.
 • Van standbeelden en levende menschen. Men zwijgt ze dood, de grote Vlamingen. Nr 202, 26 juni
 • Spel en strijd bij de menschen. Wanneer spel strijd wordt. Nr 209, 2 augustus
 • Iets over examens en onderwijs. Min. Destée over de hervormingen in het onderwijs. Nr 216, 9 augustus
 • "Maandagpraatje", De Vlamingen willen vienden van Frankrijk zijn, geen knechten. Nr 229, 23 augustus
 • "Maandagpraatje" Een onzendbrief van de Ligue Nat. Pour la défense de la langue française. Nr 236, 30 augustus.
 • Het veld van de dood. De soldatenkerkhoven rond de Kemmelberg. Nr 243, 6 september
 • In de duinen aan zee. Nr 250, 13 september
 • Helpt elkander in het vaderland. Een vaderland :een vader-land ? Nr 257, 20 september
 • De wetenschappelijke congressen tge Gent. Philologen, rechtsgeleerden en geneesheren. Nr 264, 27 september
 • De verwoeste streek zal herleven. De heropbouw van de frontstreek. Nr 271, 4 oktober
 • Hoe men aan Vlamingen taalvrijheid laat in Brabant. La liberté du père de famille. Nr 278, 11 oktober
 • In de stad van Leie en Schelde. Burgemeester Braun : een Vlamingenhater. Nr 285, 18 oktober.
 • Over de Van Eyck-dag te Gent. Huldbetoon van de Kon Vl Ac. Nr 292, 25 oktober
 • Houdt mate. Maat houden in het leven. Nr 299, 1-2 november
 • Wachter, wat is er van de nacht ? De Van Cauwelaert-betoging te Antwerpen. Nr 305, 8 november
 • De Peter Benoit-dag te Antwerpen. Nr 312, 15 november
 • Nestor de Tière en Prosper Van Langendonck. Hun overlijden. Nr 319, 22 november
 • De poëzie van Prosper Van Langendonck. Nr 326, 29 november
 • Een hoogeschool van vreemdelingen te Gent. Nr 333, 6 december.
 • Over staatshuishoudkunde, huishoudkunde en anderen kunden. ,r 340, 13 december
 • De aanstaande volksoptelling en Vlamingen opgepast ! Nr 347, 20 december
 • Door de kunst naar de beschaving. Nr 354, 27 december

1921

 • Als de kinderen meester worden. L'enfant-roi, het kind-koning. Nr 2, 3 januari
 • Is de Vlaamsche Beweging van Duitsche oorsprong . Gérard Harry : begonnen in 1845. nr 9, 10 januari
 • Geknoeide kunstkritiek in leteraire kerfmolen. Nieuwe kunst, goeie kunst ? Nr 16, 17 januari
 • Verbetering en verbeteringsraden. Een negatief schrijverstribunaal. Nr 23, 24 januari
 • De taal van Eupen en de Kon. Vl. Academie. Nr 30, 31 januari
 • De vervlaamsching der Gentsche hoogeschool . De regering in Le Havre was ertoe bereid. Nr 37, 7 februari
 • Wie twee talen kent, moet zich tweemaal doe betalen. Niet in België. Nr 44, 14 februari.
 • Als de siren zingen. Sommige V lamingen laten zich tot franssprekenden verleiden, anderen niet. Nr 51, 21 februari
 • De nieuwe Fransche Academie te Brussel. Nr 58, 28 februari
 • Een geleerde fransman die onze taal kent. Mr X ? Nr 64, 7 maart
 • Het werk van Alfons De Cock en zijn beteekenis. ,r 71, 14 maart
 • In welke taal onderwijst men in de hoogescholen in Nederland ? Nr 78, 21 maart
 • Zijn de Vlaamsche gewesten eene Waalsche kolonie . Nr 85, 29 maart
 • Wat meer ernst en eerlijkheid wordt in de letterkunde gewenscht. Auteurs Bols en Muyldermans. Nr 91, 4 april.
 • Min. Destree te Trazegnies. Hij wil een Vlaamse hogeschool. Nr 98, 11 april
 • Een nobelprijs over de Vlaamsche Beweging. Jules Bordet heeft het verkeerd voor. Nr 105, 18 april
 • De Nobelprijzen voor Letterkunde : Knut Hamsum. Nr 199, 2 mei
 • De Nobelprijzen voor Letterkunde : Selma Lagerlof. Nr 126, 9 mei
 • Dante en Shapespeare. Nr 133; 17 mei
 • Bij volksvertegenwoordiger en senatoren. Vlaamse wetten worden niet nageleefd. Nr 139, 23 mei
 • De Nobelprijzen voor letterkunde : Carl Spittelre. Nr 146, 30 mei
 • In onze kleine Vlaamsche steden : Oudenaarde. Nr 153, 6 juni
 • t Was enkel een vergissing.De Vl. Ac ontvangt de helft minder subsidies dan de Franse. Nr 160, 13 juni
 • In onze kleine Vlaamsche steden : Dendermonde. Nr 167, 20 juni
 • Onze Vlaamsche dichters : Jan Van Beers (1822-1888) Nr 174, 27 juni
 • Staatsprijskampen voor letterkunde. Wat zijn de normen ? Nr 181, 4 juli
 • Wat is het voornaamste kenmerk van een volk ? De taal. Nr 188, 11 juli
 • Een geruchtmakend boek : Etappe-Gent, Heinrich Wandt. Nr 195, 18 juli
 • Tijdens de "hondsdagen" in de Kamer. De V laamsche kwestie eist een spoedige afwikkeling. Nr 208, 1 augustus
 • Over Zwitsersche en Vlaamsche toestanden en "doode gewichten". Verslag bevoegde commissie. Nr 215, 8 augustus
 • Wat ze zoal over ons vertellen. Vlaamse wetten tegengewerkt door de Walen. Nr 222, 15 augustus
 • Verstrooidheid en verstrooiïng. Nr 228, 22 augustus
 • Vacantiedagen in de Kempen. Nr 235, 29 augustus
 • Eene "Philippica" van Mr Philippe tegen de V lamingen. Vlaamse wet is vervloekte wet. Nr 242, 5 september
 • Maeterlinck is daar ! De "leeuw" komt ! Zijn plaats is in Montmartre. Nr 249, 12 september
 • Aardappelen ... geschiedschrijvers en historische waarheid. Nr 256, 19 september
 • Kunst en internationale politiek. De rol van de Comédie Française. Nr 263, 26 september
 • Twee lijkplechtigheden. Een stille werker en een koene strijder. Prof Lecoutere, Godefroid Kurth.
 • Een Gentsch fakkelman gaat Luik verlichten ! Prof Couson verdedigt de franstalige universiteit van Gent te Luik. Nr 277, 10 oktober
 • Wat is gelukkig zijn ? Nr 284, 17 oktober
 • Leugens met cijfers. Cijfers kunnen alles bewijzen. Nr 291, 24 oktober
 • Bij eene begrafenis. Alfons Fierens : een volbloed V laming. Nr 298, 31 oktober
 • Traduttore, tradditore... en nog wat anders. ?r 304, 7 november
 • Paleisheren en huttebewoners. Paleisheren: franstaligen; huttebewoners : Vlamingen. Nr 309, 14 november
 • Oorlogsletterkunde: Ernest Claes : Bei uns in Deutsland. Hillarion Thans : Mijn oorlog. Nr 328, 3 december
 • Literatuur en bioscoop. Invloed van de bioscoop op de letteren. Nr 331, 6 december
 • Iets over kleuren en hunne duurzaamheid in de schilderkunst. Nr 337, 12 december
 • Schending van de wetten. De Brusselse verfransingsmachien. Nr 344, 19 december

1922

 • Een muzikale plechtigheid te Mechelen. Philippus de Monte 400 j geleden te Mechelen geboren. Nr 2-3 januari
 • Rondom een letterkundige prijskamp. De Goncourtprijs voor René Moran. Nr 8, 9 januari
 • Groote natieën en kleine volkeren. De Zwitserse natie. Nr 15, 16 januari
 • Het derde eeuwfeest van Molière 1622_1922. Nr 23, 24 januari
 • Wachter, wat is er van den nacht ? Er is nog lang geen vrede. Nr 29, 30 januari
 • Over parlementen. Wetten en vrijheid. Nr 36, 6 februari
 • Panem et curcenses. Brood en spelen. Nr 43, 13 februari
 • Links of rechts. Wat meer orde in Blgië. Nr 50, 20 februari
 • Als men groot wil doen. Brussel op de Amerikaanse toer. N r 57, 27 februari
 • Is Shakespeare wel Shakespeare ? Nr 64, 6 maart.
 • Twee maten en twee gewichten. Vlaams-Waalse geschillen. Nr 71, 13 maart
 • Wereldpaleis of jaarbeurs. In het Jubelpark : geldverspilling ? Nr 78, 20 maart
 • De "Vertraagde film" van Herman Teirlinck. Nr 85, 27 maart.
 • De "Sixtijnse Kapel" in België? He tkoor van de Sixtijnse kapel in Antwerpen. Nr 92. 3 april
 • De Czechische hoogeschool te Praag. Nr 99, 10 april
 • Napoleon De Pauw. Baron - overleden. Nr 122, 24 april
 • Iets over speculatie en letterkunde. Edw Vermeulen : De dieperik. Nr 119, 1 mei
 • In de wonderschoone maand mei. Nr 126, 8 mei
 • De geest der groote geesten. Antole France. Nr 133, 15 mei
 • Wat groote schijvers over den oorlog denken. Vondel, Milton, De Vinci. Nr 140, 22 mei
 • De haan van Jemappes en de academische feesten te Brussel. Nr 146, 29 mei
 • Over Vlaamsche priesters die dichter zijn. Joris Eeckhout : Onze priesters-dichters. Nr 154, 7 juni
 • Een franschman over Frans-Vlaanderen. J. Blacon : Pourquoi j'aime ma Flandre. Nr 159, 12 juni
 • De laatste voetganger. De "trottinette", een gevaar voor de voetganger. Nr 166, 19 juni
 • Het evangelie in beelden. Theo Van Tichen. Nr 173, 26 juni
 • Riekwater en reukwater, De vervuiling van onze rivieren. Nr 180, 3 juli
 • De geografie der taalgebieden. A.Meillet : Les langues dans l'Europe nouvelle. Nr 187, 10 juli
 • Over prijsuitdelingen en prijsboeken. Nr 194, 17 juli
 • Uit de geschiedenis van kleedij en mode. Nr 2àà, 24 juli
 • Het vraagstuk der talen in Noorwegen. Het Deens-Noors en Noors. Nr 207, 31 juli
 • Een zeer verdienstelijke geleerde gestorven. Edw. Gaillard, secretaris VL. Academie. Nr 214, 7 augustus
 • De wetenschappelijke congressen te Brugge. Mc Leod. N 221, 14 augustus
 • Idealisten, heethoofden en dwarsdrijvers. De assemblée Wallonne. Nr 227, 21 augustus
 • Boeken, bibliotheken en prijsuitdelingen. Tw weinig Vlaamsche leerboeken. Nr 234, 28 augustus
 • Ernest Lavisse. Enkele bedenkingen bij de dood van een groot geschiedschrijver. Nr 241, 4 september
 • In de vacantiedagen in De Panne. Nr 249, 12 september
 • Beschouwingen in de ijzerstreek. Betekenis van vrede. Nr 256, 19 september
 • Het verwoeste en herstelde Vlaanderen. De heropbouw van de frontstreek. Nr 270, 3 oktober
 • Handel en woeker. Nr 277, 10 oktober
 • Nog iets over Handel en woeker. Een antwoord van een briefschrijver. Nr 284, 17 oktober
 • Fransch en Latijn in ons onderwijs. Nr 291, 24 oktober
 • De zedenwet in kunst en letteren. A. Standaert. Nr 298, 31 oktober
 • Over voorstellen, stelsels, formulen, ontwerpen en plannen voor een nieuwe universiteit. Nr 305, 7 november
 • Van een boertje dat latijn wilde leeren. Frans : de eerste taal. Nr 311, 14 november
 • Variatieën op een staatsprijskamp voor Vlaamsche letterkunde. Bekroning Felix Timmermans. Nr 325, 21 november
 • Eene geschiedenis van zwarte of witte ... kraainen. Wanneer wordt Vlaanderen Vlaams ? Nr 325, 28 november
 • Spartelingen in een werregaren. De Vlaamsche hogeschol in de kamer. Nr 332, 5 december
 • In Memoriam Hugo Verriest. Nr 339, 12 december
 • De "academische" drogredenen van een minister. Nof en Destree tegen de Vl Hogeschool. Nr 351n 25-26 december
 • Van den wreeden koning Herodes. Een lied in den oud-Vlaamsche trant door Wouter. Nr 351, 25-26 december

1923

 • Enkele beschouwingen na den slag. De Vlaamsche betoging te Brussel. Nr 1, 2 januari
 • Een nieuw en degelijk boek over de Kempen. Stan Leurs. Nr 7, 8 januari
 • Ze kunnen niet lezen in de "nation Belge". De vervlaamsching van het spoorwegwezen. R 22, 23 januari
 • "La question Flamande" Le spoint de vue d'un Wallon. Victor Bauthière. Nr 29, 30 januari
 • Max Nordau overleden. Nr 36, 6 februari
 • Het Zuid-Oostvlaamsch idioticon van Isidoor Teirlinck en Toponymie -Karel De Flou. Nr 43, 13 februari
 • Iets over verjaringen en gedenkdagen. Ernest Renan. Nr 51, 21 februari
 • Eene "historie" van klimop en wilde wingerd. Le Matin intervieuwt Pirenne. Nr 58, 28 februari
 • Ter gelegenheid van het bezoek van den Zweedschen Koning. Gastav V. Nr 71, 13 maart
 • Iets over Ceasar Frank en zijn muziek. Nr 79, 21 maart
 • Letterdieverij of plagiaat. Pierre Benoit : L'Atlantide. Nr 85, 27 maart
 • Een vroolijke geschiedenis van "dagbladen - journeaux". Nr 93, 5 april
 • Een tentoonstelling van Zuid-Vlaamche kunst te Brussel. Schilder Cruysen-Oudenaarde. Nr 100, 12 april
 • De Beatrijs-legende en het tooneelspel "Ik dien" van Herman Teirlinck. Nr 105 en 112 - 17 en 24 april
 • Gand Français ! Floralies Gantoises. De "Gentsche ploetocratie". Nr 119, 1 mei
 • Op weg naar Parijs; De vlucht van Wattez naar Parijs in November '14. Nr 126, 8 mei
 • De geschiedenis van Parijs verteld door zijne steenen. Nr 140, 24 mei
 • Een kostelijk boek van een groot man. Woodrow Wilson : War addresses . Nr 152 en 166, 5 en 19 juni
 • Een beroemd Fransch schrijver, Pierre Loti, gestorven. Nr 173, 26 juni
 • Het werk van Pierre Loto. Nr 183, 6 juli
 • Cervantes en de ridder van de droeve figuur - Don Quijotte. Nr 194, 17 juli
 • Iets betreffende boeklhandel, apotheek en wapenwinkel. De jeugd beschermen tegen slechte lektuur. Nr 207, 31 juli
 • Bij het overlijden van Louis Couperes. Nr 214, 7 augustus
 • Op reis om uit te rusten of den geest te ontspannen. Nr 222, 15-16 augustus
 • Brief uit de Ardennen. Natuurpracht van de Ardennen. Nr 228, 22 augustus
 • Op reis in ons bergland. Namen, Maredsous. Nr 234, 28 augustus
 • Op reis in de vacantie. Het land van rotsen enn grooten. Nr 243, 6 september
 • Uitbarstingen van vuurspuwende bergen, aardbevingen en vloedgolven. Nr 248, 14 september
 • "Wekelijksche kroniek" F. Verschoren - Vlaamsch humor; Cipriaan Verhavert : Brusselsche typen. Nr 255, 18 september
 • Aan de Vlaamsche leestafel. Jef Mennekens - De bloeiende tuin. Nr 262, 25 september
 • Een en ander over wetenschap en wetenschappelijke werken; Fred Swerts en M.G. Schuyten. Nr 269, 2 oktober
 • Aan de Vlaamsche leestafel. Cyriel Buysse : Uit de bron; Arie Sanden : Leventjes. Nr 278, 11 oktober
 • De "bijtende" humor van Arie Sanden in zijn boek "Leventjes". Nr 290, 23 oktober
 • Kermis der harmonie. Geen belangstelling voor muziekmaatschappijen ? Nr 297, 3à oktober 
 • Tentoonstellingen van schilderijen te Brussel, Willem Bataille (Brussel) en Karel Cruyssen (Oudenaarde).Nr 310, 13 november
 • Beroerlijke tijden. Een historisch verhaal van Anne Germonprez. Nr 317, 20 november
 • Het licht van het Noorden. De Nobelprijzen. William B. Yeats. Nr 324, 27 november
 • Dingen die men liefheeft en dingen die men haat.nr 333, 6 december
 • Een blik in de Faust-literatuur. De verschillend Faust uitgaven. Nr 340, 13 december
 • In onze letterwereld. Afsterven van Frans Netscher. Nr 352, 19 december
 • s Winters als het sneeuwt. Drie gedichten. Nr 352, 25-26 december
 • Een vertelling van den maretak. Uit de Noorsche Mythologie. Nr 352, 25-26 december  

1924

 • Een meesterstuk der wereldliteratuur. Goethe's Faust. Nr 1, 1-2 januari
 • Iets over boeken. Zijn boeken een weelde. Nr 14, 15 januari
 • Klassieke en nieuwe muziek in de hoofdstad. Wagner en Stravinsky.Nr 21, 22 januari
 • De geschiedenis van kostelijke oude handschriften. Van H. Johannes in het Koptisch. Nr 31, 1 februari
 • Een boek dat op zijn tijd komt. "St Paulus" door Theo Van Tichelen. Nr 35, 5 februari
 • Bij het afsterven van Wilson, de Amerikaanse president. Nr 43, 12 februari
 • Voor die van Dinant en Oudenaarde; De restauratie van historische gebouwen. Nr 49, 19 februari
 • Wijlen Edmond Picard. De letterkundige, rechtsgeleerde en satircus. Nr 68, 9 maart
 • Het werk van Jules Michelet. De 5oste verjaring van zijn afsterven. Nr 75, 16 maart
 • Wetenschap, vooruitgang, wereldfuturism. De wereldhervormers en de vooruitgang. Nr 82, 23 maart
 • De 100ste verjaring van Bryon's dood (1824) nr 96, 6 april
 • Vormen en stelsel, mode, tijd en afstand in kunst en letteren, nr 103, 13 april
 • Hendrik Van Veldeke. Een Limburgsch minnezanger van 1125, nr 110, 20 april
 • Een boek van A.C. Van Der Cruysen en een ander van Gustaaf Seghers. Nr 118, 29 april
 • Eenige beschouwingen over de jongst verschenen boeken van A.C. Vander Cruysen en Gustaaf Seghers. Nr 125, 4 mei
 • De monnik Einhard, abt van de St.-Pietersabdij te Gent in 829. Levensbeschrijving van Karel De Grote. Nr 135, 16 mei
 • Wandelingen in de Lente. Heerlijkheid van Gods schepping. Lisbloem en "Fleur de Lys". Nr 148, 29-30 mei
 • Kunnen en weten , of kunst en wetenschap. Weten is nuttig, kunnen is nodig. Nr 153, 4 juni
 • Er is iets veranderd inde Belgische hoofdstad. Het Vlaams element manifesteert zich. Nr 158, 10 juni
 • Een merkwaardig boek dat ik las "Woodrow Wilson and World Settlement. Roy Baker. Nr 165, 17 juni
 • President Wilson op de vredesconferentie. Nr 174 en 180 van 26 juni en 2 juli
 • Het drama van Queretaro. De Belgische expeditie naar Mexico in de jaren 1860. Nr 187, 9 juli
 • Worden dichters nog gelezen ? Byron, Shelley en Keats. Nr 193, 13 juli
 • Discher-schepper van schoonheid. Nr 199, 13 juli
 • De "witte wind" en zijn daden. De natuurelementen in de literatuur. Nr 207, 30 juli
 • Licht zoo nodig als brood. De theorien van Newton en Goethe. Nr 221, 13 augustus
 • Het oude Vlaanderen. Het bisdom Terwaan. Eene studie van Dr. Hans Van Werveke. Nr 225, 18 augustus 
 • Is het onderwijs in de geschiedenis eene der oorzaken van oorlog. Wat moet ons vooral de geschiedenis leeren ? Nr 232, 25 augustus
 • Na 10 jaar. - Oorlogsherinneringen - In het land van de Ijzer. Nr 232, 4september
 • Indrukken van den dag aan de Vlaamsche kust. Nr 237, 9 september
 • Het gedenkteken van J. Van Dale (Mod. Woordenboek) te Sluis. Nr 245, 17 september
 • Literatuur en muziek. Andre Coeuroy. Nr 251, 23 september
 • Laatste indrukken van de vacantie aan de kust. Nr 261, 3 oktober
 • Wagner's "Lohengrin" te Brussel in Brabant. Nr 275, 17 oktober
 • Bij het afsterven van Anatole France. Nr 283, 24 oktober
 • Het "universitair fonds" in ons land. Nr 290, 31 oktober
 • Nog het "hoogeschool fonds" in België. Nr 294, 4 november
 • Aan de Vlaamsche leestafel : Juul Grieten en Frans Verschoren. Nr 301, 11 november
 • Het vierde eeuwfeest van de geboorte van een Fransch dichter : Pierre Fonsard. Nr 306, 26 november
 • Guido Gezelle en Emanuel Hiel - 25 j na hun dood. Nr 314, 4 december
 • Een boek voor de kerstfeesten. De Godmensch van pater O. Geerebaert; NR 328, 18 december
 • Christus en 't menselijk leven. Een boek van Dr. F.W.Foerster. ,r 357, 28 december

1925

 • Eenige aangename uuren in de wereld der dieren.L Opdebeek - Peters Kind - Van Roet tot Rippel. Nr 14, 15 januari
 • Onze Dietsche literatuur in de Middeleeuwen. De Hadewych-studieën van J. Mierlo. Nr 19, 20 januari
 • De groote eeuw der Christelijke Middeleeuwen. A. Pierson - Hellas en J. Mierlo-De hadewych-studieën. Nr 26, 27 januari
 • Steden en landschappen. De Kempen een boek van Stan Leurs. Nr 33 en 45 van 3 en 15 feburari
 • Iets over vroeger dagen. La visite de Wagner à Rossini van Michotte. Nr 52, 22 februari
 • Een boek van een Fransche schrijfster. Lya Berger : Les femmes poètes de la Belgique. Nr 72 en 78 van 14 en 20 maart
 • Hoe men Oud-Brussel binnenkomt. Het verschil met Nieuw-Brussel. Nr 85, 27 maart
 • De tentoonstelling van Laermans in de hoofdstad. Nr 84, 5 april
 • De kunst en de literatuur van onze zwarte Congeloosche broeders. De Sagen van Kabundji nr 99 en 111 van 10 en 23 april
 • Professor Vercouillie's "Etymologisch Woordenboek". Nr 118, 30 april
 • Justus De Harduyn, een zeventiend'eeuwsch priester-dichter -"De weerlucke liefde tot Roose-monde". Nr 130, 30 april
 • Een week in de fransche hoofdstad -Parijs in de Lente. Een eerste communiefeest. Nr 141, 24 mei
 • Eene week in parijs. De salon voor beeldende kunst in de "Jardin des Tuileries". Nr 148, 31 mei-1 juni
 • Felix Van de Sande, de grondlegger van het Vlaamsch tooneel in Brussel na 1830. nr 161, 14 juni
 • De openbare bibliotheken in ons land. Nr 168, 21 juni
 • Nog de openbare bibliotheken in ons land. Nr 182, 5 juli
 • Wandeltochtjes in het bergland van Zuid-Vlaanderen. De stad Ronse en hare omstreken. Nr 189, 12 juli
 • Wandeltochtjes in Zuid-Vlaanderen. Een heerlijke rond-tafereel. - Eene vermaarde bedevaart. Nr 196, 19 juli
 • Het werk van Sint-Willebrord. Een boek van J.Kleyntjens en H. Huybers. Nr 210, 15 september
 • Wandelingen in het Ijzerland-de historische streek der slagvelden. Nr 224 en 236 van 29 sept en 11 oktober
 • Over literatuur en kritiek der letteren. "Literaire Profielen" van Joris Edeckhout. Nr 241 en 254 van 16 en 29 oktober
 • Vredeswalmen uit Locarno - een droom van paradijs van eeuwige vrede. Nr 263, 8 november
 • Sint-Huibrechtsdag. Een feestdag voor de jager. Plechtigheid in de Zavelkerk te Brussel. Nr 270, 15 november
 • Tentoonstellling van wijlen Juliette Wytsman.(bloemen in de natuur). Nr 280, 25 november
 • Hoe vreemde schrijvers en kunstenaars ons land hebben gezien. Arthur de Rudder; Visions de la Belgique. Nr 286,295, 1 en 10 decrmber
 • Onze steden door schrijvers gezien. Mechelen - Stan Leurs en Prosper Verheyden. Nr 302, 17 december
 • Een Kerstlied door zuster Hadewych. Uit "Dietsche gedichten". Nr 310, 25 december
 • Drie sonnetten uit de oorlogsjaren. Kerken in Parijs. Nr 310, 25 december
 • Onze steden en landschappen. De kempen, Mechelen, de haven van Antwerpen, West-Brabant. Nr 311, 27 december

1926

 • Onze steden en landschappen : Stan Leurs. West-Brabant. Nr 4, 5 januari
 • Van "Ernest Staes" tot "Palieter". Frans Verschoren : Tony Berchman. Nr 11, 20, 34 en 41 van 12, 21 jan en 4, 11 februari
 • Het jaarboek van de Vlaamsche Vereeniging van Letterkundigen. Nr 27, 28 januari
 • Van Gouw tot Koninkrijk - platenatlas der Nederlandsche geschiedenis. Nr 51, 21 februari
 • De Muziekberg bij Ronse. Het afschuiven van een gedeelte van den berg. Nr 71, 13 maart
 • Moderne orkestmeesters in open lucht. De taak van een politieagent. Nr 76, 18 maart
 • Aardbeevingen, boschbranden en het rooien van boomen. Nr 86, 28 maart
 • Waar Wagner het onderwerp voor zijn "Parsifal" vond. Wolfram von Eschenbach. Nr 93, 4-5 april
 • De glasschilderkunst. St-Augustinuskerk Anwerpen, Jezus-Eyck in het Zonieënbosch. Nr 103, 15 april
 • De lente in de stad en op het platte lan d. (literatuur, beeldende kunst). Nr 108, 18 april
 • De wetenschap en het leven. Kan de wetenschap medewerken om den oorlog af te schaffen ? Nr 113, 25 april
 • Nog over de geschiedenis van de "symphonie" - Hayd -Beethoven-Mendelssohn-Brahms-Franck. Nr 131, 13-14 mei
 • Een tochtje door Normandië. Nr 141, 25 mei
 • Over pedagogie, over scholen en taalonderwijs. De beste methode? Nr 150, 3 juni
 • Vlamingen en Normadië - de slag bij Hastings 1066- tapijten van Bayeux. Nr 156, 9 juni
 • Brief van Koning Albert. Le désarroi de l'opinion. Nr 164, 17 juni
 • Volkenbond of statenbond. Nr 178, 1 juli
 • Stoet der eeuwelingen te Gent; Hamlet opgevoerd in het Gravensteen. Nr 183, 6 juli
 • Dr. J. Nolet de Brauwere van Steeland gehuldigd te Vilvoorde. Nr 190, 13 juli
 • Een boek van Jozef Simoens : In Spanje. Nr 198 en 203, 21-22 juli en 27 juli
 • De jaarlijkse boeteprocessie te Veurne - mirakelspel uit de Middeleeuwen. Nr 210, 3 augustus
 • De Hugo Verriest hulde te Ingooigem. Nr 222, 15-16 augustus
 • Benoit's leven en werken door Maurits Sabbe. Nr 234, 28 augustus

1927

 • Bij Beethoven's graf te Wenen. Nr 1, 1-2 januari
 • Vlaamsche folklore: De tonnekensbrand te Geraardsbergen. Nr 64, 6 maart
 • Beethoven herdacht in de Koninklijke Vlaamse Academie. Nr 84, 26 maart
 • Brief uit Parijs, een tocht door Normandie, Rouaan. Nr 159, 12 juni